STOPPA PRIMATFÖRSÖKEN

De plågsamma djurförsöken på AFL

Skicka sidan Skriv ut

Alla djurförsök som utförs i Sverige måste godkännas av en etisk nämnd. Den godkänner omkring 99% och består av sex personer som själva utför djurförsök, två jurister, fyra politiker och två personer som är föreslagna av djurskyddsorganisationer.

Den etiska nämnd som tar beslut om försöken på aporna på AFL har aldrig någonsin avslagit en ansökan som har gällt apor.

Det är också viktigt att den djurförsöksetiska nämndens beslut efterföljs. Genom en inspektionsrapport från Miljökontoret i Solna har det dessvärre visat sig att så inte alltid är fallet. Under ett besök från djurskyddsinspektören uppenbarades så allvarliga brister att SMI/AFL ålades att rätta till dem inom ett par månaders tid, annars skulle tillståndet att hålla försöksdjur dras in.

För att AFL ska få använda primater i djurförsök så måste de dagligen träna aporna för att de ska vänja sig vid mänsklig kontakt och även för att lära dem samarbeta vid provtagningar, för att minska stressen aporna utsätts för.

Vid en inspektion av primatavdelningen på SMI/AFL för två år sedan konstaterade djurskyddsinspektören följande: ”Jag bedömer att det jag sett om träningen av aporna inte är i enlighet med de krav som Jordbruksverk och Djurskyddsmyndighet ställt på Smittskyddsinstitutet. Om Smittskyddsinstitutet anser att villkoret att varje apa bör få daglig träning av olika anledningar inte är möjligt att uppfylla måste man begära omprövning av sitt tillstånd hos Jordbruksverket.”

Redan år 2005 fick de kritik för att ha brustit i den dagliga träningen av aporna då aporna inte tränades på över en månads tid.

Trots upprepade brister i aphanteringen så får AFL fortsätta sin verksamhet.

Aporna på AFL utsätts för flera olika sorters försök och bara under de senaste fem åren har det rört sig om ett tiotal olika försök. Apor är väldigt dyra försöksdjur, både att köpa in och att hålla, vilket leder till att aporna används i så många försök som möjligt.

SMI utför egna djurförsök på aporna, men även andra företag som Karolinska sjukhuset, Affibody AB, Astra Zeneca, SBL Vaccin och Södersjukhuset samarbetar med SMI och använder aporna.

De försök man i dagsläget framförallt utför på aporna är försök kring HIV och PET-försök.

Sedan 80-talet har man utfört försök på apor för att ta fram ett vaccin mot HIV. Försöken har varit i så gott sätt resultatlösa eftersom makaker inte utvecklar HIV på samma sätt som människan och runt om i världen börjar man ge upp makaker och andra apor som försöksdjur inom HIV-forskningen.

Eftersom makaker inte utvecklat AIDS så har man istället valt att forska kring ett närliggande virus som apor kan få kallat SIV. Det är ett HIV-liknande virus, simian immunodeficiency virus (SIV), som förekommer hos afrikanska apor utan att orsaka sjukdom. Men SIV kan framkalla en immunbristsjukdom liknande AIDS hos experimentellt infekterade asiatiska makaker (exempelvis rhesusapor och krabbmakaker).

Man har blandat SIV och den mänskliga varianten HIV och fått fram ett virus som kallas SHIV. Men det är mycket som skiljer det från HIV.

De apor som ingår i försöken på SMI vaccineras först med olika vaccin och därefter infekteras de med SHIV.

Under försökets gång tas kontinuerligt en stor mängd blodprov och många kompletterande delförsök utförs (till exempel för att undersöka giftigheten hos olika beståndsdelar av vaccinet, eller att ge medel som gör att ägglossning och menstruation upphör hos apor av honkön).

Försöken pågår i upp till två år.

Ett annat plågsamt djurförsök aporna på SMI utsatts för sedan mitten av 80-talet är ett försök där man undersöker hur olika substanser och ämnen tas upp i hjärnan. Dessa hjärnstudier utförs med en PET-kamera. Aporna injiceras med ett spårämne och därefter följs det hur detta fördelas i hjärnan med hjälp av en PET-kamera. Aporna som ingår i försöket utsätts för detta några dagar i månaden. Man sätter in en venkateter i ett ben och detta har lett till att flera av aporna på SMI har fått så svåra ärrbildningar och det har varit omöjligt att sätta in kateterna och aporna har då använts i andra försök eller dödats.

SMI har även tillstånd för att tappa ett tiotal apor på blod varje år. Detta har pågått sedan 1998. Ibland tappas de på så stora mängder blod att de måste dödas.

Tidigare försök har bland annat gällt ett försök kring BSE (galna ko-sjukan) där 12 apor förvarats på SMI som en kontrollgrupp åt laboratorier som utfört försöken inom EU.

Aporna på SMI har då genomgått samma behandling som de apor som smittats och man har då tagit prover från aporna, bland annat blod, saliv, ryggmärksvätska mm. När de smittade aporna uppvisat sjukdomssymptom så kommer även aporna vid SMI att dödas (trots att de ej är smittade). Fram till dess kommer provtagningarna  att fortsätta. Man vet inte när de smittade aporna kommer att insjukna, men när de gör det kommer aporna på SMI dödas.

Men ännu vet man inte huruvida BSE drabbar apor på samma sätt som människor.

 

Kända röster om djurförsök

" Under min medicinutbildning vid Universitetet i Basel så fann jag att djurförsök är fruktansvärt, barbariskt och framför allt onödigt. "
Carl Jung, banbrytande psykolog

Kontakta oss

Tveka inte inför att kontakta oss för mer information eller för att engagera dig mot djurförsöken.
Stoppa primatförsöken
Djurförsöken på AFL